POLITYKA PRYWATNOŚCI Pegaz Advies&Administartie

Przepisy wstępne

Na tej stronie znajdziesz oświadczenie o ochronie prywatności Pegaz Advies & Administratie,zwanym dalej Administratorem. Pegaz Advies & Administratie przywiązuje dużą wagę do prywatności i ochrony danych osobowych. Dlatego zaleca się uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Pegaz Advies & Administratie jest jednoosobową firmą z siedzibą w Bredzie pod adresem Verbeetenstraat 37, 4812 XH Breda, jest zarejestrowana w rejestrze handlowym Izby Handlowej pod numerem 51200589. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu: 076-5323982, poczty elektronicznej: info@biuropegaz.eu oraz listownie na adres: ul.  Verbeetenstraat 37, 4812 XH Breda. Pegaz Advies & Administratie jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia, w jaki sposób Pegaz Advies  & Administratie radzi sobie z przetwarzaniem danych osobowych. Na przykład wskazuje, które (kategorie) danych osobowych są gromadzone i do jakiego celu dane osobowe są wykorzystywane.

I. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystając z naszych usług oznacza, iż akceptujesz, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w oparciu o Twoją zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

.

II. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie ponieważ korzystasz z naszych usług, poprzez wypełnienie przez Ciebie formularza kontaktowego bądź przesłanie do nas maila.

Podanie danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne.

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

Administrator gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:

 •   Płeć,
 •   Data i miejsce urodzenia,
 •   Stan cywilny,
 •   Numer telefonu,
 •   Numer rachunku bankowego,
 •   Adres IP,
 •   Numer BSN,
 • Numer PESEL,
 • Imię i nazwisko,
 • Treść wiadomości,
 • Wiadomość,
 • Forma działalności gospodarczej,
 • Adres e-mail,
 • Osoba kontaktowa,
 • Rodzaj księgowości,
 • Adres zamieszkania,

2. Odbiorcy danych osobowych

 • Odbiorcami Państwa danych osobowych są wyłącznie podmioty, które z powodów wykonywania czynności zawodowych muszą je znać, są to pracownicy Pegaz Advies & Administratie. Dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 • Dane osobowe mogą zostać przekazane tylko w niezbędnym zakresie i wyłącznie tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby można było zagwarantować wysoką jakość oferowanych przez nas usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, działają wyłącznie na polecenie administratora i zapewniają bezpieczeństwo danych. Państwa dane osobowe nie są przekazywane podmiotom zewnętrznym na ich użytek własny.
 • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji mogących stanowić dane osobowe właściwym organom bądź osobom trzecim zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3. Jaki jest cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych?

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wykonania umowy z zakresu obsługi księgowej,
 • odpowiedzi na zapytanie przesłane droga elektroniczną,
 • dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużenia reklamacji jeśli wpłyną,
 • wysyłania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizowania Twoich danych zgodnie z przepisami prawa,
 • możliwość kontaktu telefonicznego lub mailowego jeśli jest to konieczne do wykonania usługi,
 • poinformowanie Cię o zmianach naszych usług oraz cenach,

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z Pegaz Advies & Administratie umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Pegaz Advies & Administratie w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Pegaz Advies & Administratie;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Pegaz Advies & Administratie stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo wycofania zgody,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III.  PLIKI COOKIE

1. Czym są pliki cookie?

 •  Poprzez pliki “cookie” (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, będące plikami zapisywanymi przez przeglądarkę internetową z której korzystasz na urządzeniu końcowym (np.komputerze, smartfonie, tablecie).Pliki cookie nie zawierają danych dot. Twojej tożsamości natomiast pozwalają rozpoznać urządzenie, za pomocą którego nastąpiło połączenie z serwisem.
 • Dane zapisywane w plikach cookie zawierają informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z serwisu (wyświetlanych podstronach i treściach), datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Twojej aktywności na platformie.
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Do czego używamy plików cookie?

Pliki cookie, za zgodą użytkownika, używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

IV. ZMIANY I PYTANIA

Pegaz Advies & Administratie zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno – informatycznych.Zaleca się regularne sprawdzanie zawartości strony w celu sprawdzenia aktualnej treści polityki. Jeśli masz pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, możesz skontaktować się z Pegaz Advies & Administratie  wysłając wiadomość e-mail na adres info@biuropegaz.eu bądź telefonicznie pod numerem 076-5323982

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 09.03.2020